Naobuur_logo - Kopie-1

Nieuwsbrief WZC

1e Nieuwsbrief Woonzorgcentrum in Vledder-Noord

Op 15 december 2017 zijn de inwoners van Vledder geïnformeerd over het beoogde Woonzorgcentrum (WZC) in Vledder-Noord. Uw duidelijke steun en de positieve houding van de gemeente betekende dat Dorpsbelang verder kon op weg naar de realisatie.

We zullen proberen elke 2 maanden verslag te doen van de vorderingen. Dit verslag wordt op de website van Dorpsbelang en Naobuur geplaatst en aangeplakt bij de Tippe, de COOP en Naobuur. Op 11 april (vergadering Dorpsbelang) kunnen inwoners zich opgeven om het verslag per email te ontvangen. U kunt zich ook nu alvast opgeven bij het e-mailadres: vledderwzc@gmail.com.

Vervolgoverleg met de gemeente

Met gemeentebestuur en ambtenaren is vele malen overlegd over de nadere uitwerking van het plan. Vele keuzes moesten daarin gemaakt worden en vraagpunten via deskundigen worden opgelost.

Er is overeenstemming met de gemeente over de bouwvorm en bouwlocatie, passend binnen het huidige bestemmingsplan Vledder-Noord.

Het schetsontwerp van het zorggebouw met 16 huur/zorgappartementen, 3 logeerkamers en 16 koop/zorgappartementen, ondergebracht in één gebouw ( type boerderij met bijgebouw) isdoor de welstandscommissie in eerste ronde positief beoordeeld.

Met de gemeente en de financier is de levering van de bouwlocatie doorgenomen. De aankoopvoorbereiding vordert gestaag.

Dorpsbelang heeft een 3D presentatie van het beoogde zorggebouw, de appartementen en de totale locatie laten maken. Op 11 april zal die gepresenteerd worden tijdens de algemene ledenvergadering van Dorpsbelang.

Financiering en exploitatie

Met de externe financier is regelmatig constructief gesproken over de voortgang. Definitieve afspraken wachten nog op detail-afspraken met de gemeente, de omvang van de eigen inbreng vanuit de inwoners, de organisatorische opzet van het woonzorgcentrum en de exploitatieberekeningen. Voor dit laatste is Mondria Advies uit Genemuiden gevraagd een opzet te maken. De zorgverlener ZZWD (Zorgcollectief Zuid West Drenthe) is bereid tot een huurgarantie voor de gemeenschappelijke ruimte bij de huur/zorgappartementen.

Tijdens de bijeenkomst in de Tippe op 15 december jl. hebben 25 dorpsgenoten ons laten weten dat zij bereid zijn tot een investering in de bouw van het woon-zorggebouw. We hebben hen vervolgens met hulp van het accountants- en belastingkantoor MTH (Meeuwsen& Ten Hoopen) uit Steenwijk voorgelicht over de mogelijkheden daartoe. Inmiddels is meer dan 3 ton aan toezeggingen binnen. We willen graag in contact komen met meer mensen uit Vledder en omgeving die een financiële bijdrage willen leveren aan de realisatie van het woon-zorgcentrum. U kunt dat doen door een mail te sturen naar het adres: vledderwzc@gmail.com. U kunt uw belangstelling ook schriftelijk kenbaar maken middels een briefje aan het secretariaat van Dorpsbelang Vledder, adres Dorpsstraat 30 en desgewenst ook telefonisch contact opnemen met de voorzitter van Dorpsbelang Vledder, C. Hesse (0521-382048). De financiële inbreng van de inwoners vergroot de kans tot een sluitende financiering van het zorggebouw  aanmerkelijk.

Een dorpscommissie bestaande uit Klaas van Dijk, Annie Koopman en Toos Posthumus werkt de opzet uit van de actie: “Draag een steentje bij” . Met de aankoop van een leuk aandenken kunt u als inwoner van Vledder en omgeving uw steun betuigen aan het tot stand komen van het woon-zorgcentrum. Zodra de voorbereiding ervan klaar is, hoort u van ons.

Voor het uitwerken van diverse zaken is het onvermijdelijk om deskundigen in te schakelen. Tot nu toe heeft de gemeente €16000 bijgedragen en Dorpsbelang €7000. We hebben nieuwe subsidie verzoeken lopen om verdere deskundigen inbreng te bekostigen.

Organisatie

De ontwikkeling van het WZC vraagt uiteindelijk om een organisatie, die daar blijvend de verantwoordelijkheid voor neemt. Dorpsbelang zelf kan dat niet, want die heeft primair een andere, bredere doelstelling.

Op het ogenblik worden de mogelijkheden met ter zake deskundigen onderzocht.  Het gaat hierbij om vragen als bijvoorbeeld welke (aanvullende) financiering past het beste,  wie kunnen we het beste de exploitatie (verhuur, onderhoud gemeenschappelijke zaken, etc.) laten doen of  kunnen we dit deels zelf doen, hoe zetten we een Vereniging van Eigenaren op, e.d.

Naobuur

In april 2015 startte Naobuur als werkgroep van Dorpsbelang in de bibliotheek Vledder. Sindsdien heeft Naobuur een positieve ontwikkeling doorgemaakt en voorziet het in een behoefte, niet alleen voor Vledder maar ook voor de regio. Naobuur heeft een sterke focus op “welzijn” van de inwoners van Vledder en omgeving, zoals ook beschreven in de Visie op Levensloopbestendig Wonen in Vledder.  Naobuur is haar werkgroep status in feite ontgroeid. Reden voor Dorpsbelang het projectteam Naobuur te vragen onderzoek te doen naar de mogelijkheden om Naobuur te verzelfstandigen. Op 11 april hopen we hierover meer te kunnen melden.

Ondersteuning van Dorpsbelang Vledder

Er is een werkgroep geformeerd, bestaande  uit inwoners van Vledder, met relevante en elkaar aanvullende kennis en ervaring voor dit onderzoek. De werkgroep bestaat uit:

·         Cees Hesse, voorzitter; Herma Boom, Dirk Boom, Hans van der Broek, Klaas van Dijk, Harold Dijkgraaf, Tini Sanders.

We  zullen binnenkort meer dorpsgenoten vragen hun kennis en ervaring in te zetten in de  uitwerking van bijvoorbeeld het zorgconcept en de opzet van een verhuurdersorganisatie.

Met als slogan: Samen, standvastig naar een ontzorgde toekomst in ons dorp Vledder

Tot slot

De redactie van deze nieuwsbrief wordt vanuit Naobuur gevoerd door Tini Sanders/Dirk Boom.

Reactie, vragen of opmerkingen kunt u richten aan vledderwzc@gmail.com.

Maart 2018

Tags: No tags

Add a Comment

You must be logged in to post a comment

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.