data.620xC640x359075.620x349-300x225

Projectovereenkomst Dorpsbelang Vledder en ZZWD getekend!

Dorpsbelang Vledder en ZZWD hebben een projectovereenkomst getekend voor het woonzorg centrum in Vledder-Noord.

De tekst is onder “documenten” in te zien.

                                             Projectovereenkomst

Realisatie Woonzorg Centrum Vledder

Ondergetekenden,

Vereniging Dorpsbelang Vledder,
gevestigd en kantoorhoudende te Vledder, Dorpsstraat 30, 8381 AN,
te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door
de heer C. Hesse, voorzitter, en mevrouw R. van Koppen – van Wingerden, secretaris,
hierna te noemen: DBV

en

Stichting Zorgcollectief Zuidwest-Drenthe,
gevestigd en kantoorhoudende te Dwingeloo, Weverslaan 1a, 7991 BN,
te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door
de heer G.K. Schoep, directeur,
hierna te noemen: ZZWD

samen te noemen: Partijen

nemen de volgende overwegingen in aanmerking:

–          DBV ontwikkelt en stimuleert initiatieven in en vanuit het kader van de notitie: ”Visie op levensloopbestendig wonen in Vledder” (bijlage 1)

–          Leidraad in het handelen van DBV is de wens Vledder te ontwikkelen tot een dorp waarin dorpsgenoten met elkaar zorgen voor een aantrekkelijk, op positieve gezondheid gericht woon- en leefklimaat en alle generaties betrokken zijn bij het op peil houden van het welzijn en welbevinden van de inwoners van Vledder en omgeving

–          DBV wil de infrastructuur in het dorp versterken door het realiseren van een woonzorg centrum en bereiken dat de inwoners ook daadwerkelijk op een verantwoorde wijze onder toenemende zorg- en ondersteuningsafhankelijkheid in het dorp kunnen blijven wonen

–          ZZWD is een in het kader van de Wet Toelating Zorginstellingen toegelaten organisatie voor het verlenen van zorg en diensten die in en rond het woonzorg centrum gewenst zijn

–          ZZWD heeft op grond van haar toelating de mogelijkheid om met financiers van zorg afspraken te maken

–          ZZWD streeft het verbinden met de samenleving en het realiseren van lokale oplossingen na

–          DBV en ZZWD zijn al langere tijd met elkaar in gesprek waarbij de ZZWD heeft aangegeven te willen aansluiten op de wensen en ideeën van DBV en DBV heeft aangegeven van de expertise en ervaring van ZZWD gebruik te willen maken

–          DBV en ZZWD onderkennen dat het stadium is aangebroken dat het naar elkaar en naar derden toe goed is de samenwerking een formeel gezicht te geven

en verklaren het volgende te zijn overeengekomen:

1.       DBV en ZZWD werken samen aan de realisatie van een woonzorg centrum in Vledder.

2.       De samenwerking bij de totstandkoming van het woonzorg centrum vindt plaats en ontwikkelt zich op geleide van hetgeen is vastgelegd in de notitie “Uitgangspunten voor zorgverlening in woon-zorg-centrum in Vledder” (bijlage 2).

3.       De realisatie en exploitatie van het woonzorg centrum vindt plaats op basis van het financieringsprincipe ‘scheiden wonen en zorg’.

4.       DBV is initiatiefnemer van en verantwoordelijk voor de realisering en exploitatie c.q. het doen realiseren en exploiteren van het vastgoed.

5.       DBV richt de Zorgvereniging Vledder op die ZZWD als preferente zorgaanbieder contracteert.

6.       ZZWD neemt de verantwoordelijkheid voor organisatie en exploitatie van de in en rond het woonzorg centrum te verlenen zorg- en dienstverlening, al dan niet in samenwerking met derden.

7.       Bij het door ZZWD organiseren van de zorg- en dienstverlening wordt zoveel mogelijk aangesloten bij lokale wensen, mogelijkheden en voorzieningen.

8.       Zorg-infrastructurele voorzieningen behoren, zeker indien sprake is van (in belangrijke mate) aard- en nagelvaste voorzieningen – bijvoorbeeld huiskamers, gastenverblijven, keuken en domotica – tot de vastgoedinvestering- en exploitatie.

9.       In aansluiting op het vorige lid realiseren DBV en ZZWD samen een vorm van ‘zorgeloos-wonen-arrangement’ waartoe alle bewoners van het woonzorg centrum (huur- en koopwoningen) gehouden zijn dit af te nemen.

10.    DBV en ZZWD zullen nader bepalen in hoeverre het gebruik (kunnen) maken van te benoemen zorg-infrastructurele voorzieningen behoort tot de zorg-exploitatie en derhalve een bijdrage van de zorgexploitatie aan de vastgoedexploitatie rechtvaardigt.

11.    DBV en ZZWD zullen in de communicatie over de realisering van het woonzorg centrum de samenwerking en elkaars positie nadrukkelijk benoemen.

12.    DBV en ZZWD dragen ieder de eigen (ontwikkelings-) kosten bij de realisatie van het Woonzorg centrum tenzij partijen daarover andere afspraken maken.

Aldus overeengekomen te Vledder op 7 juni 2018

Vereniging Dorpsbelang Vledder                                    

Stichting Zorgcollectief Zuidwest-Drenthe

Tags: No tags

Add a Comment

You must be logged in to post a comment

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.